Regulamin§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem Serwisu raycar.pl jest Vitalii Borovskyi, prowadzący działalność nieewidencjonowaną, zwanego w dalszej części Regulaminu Administratorem.

 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis Raycar.pl

 3. Definicje:

  1. Administrator (Raycar.pl) – Vitalii Borovskyi, prowadzący działalność nieewidencjonowaną, który świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez udostępniania platformy umożliwiającej kojarzenie Użytkownika z ofertami Dealerów samochodowych,

  2. Serwis – serwis internetowy transakcji online, o charakterze otwartym, prowadzony przez Administratora, służący do szukania Ofert Dealerów według wybranych kryteriów przez Użytkownika, dostępny pod adresem www.raycar.pl

  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, polegających na wyszukiwaniu interesujących ją Ofert Dealerów,

  4. Dealer – autoryzowany sprzedawca określonych marek samochodowych,

  5. Umowa – zawarta pomiędzy Administratorem a Dealerem ustalenia określające prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Strony,

  6. Oferta – informacja umieszczana w Serwisie przez Dealera dotycząca posiadanych przez niego modeli samochodów, według wybranych przez Użytkownika kryteriów, oferty publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

  7. Zapytanie Ofertowe – zapytanie kierowane przez Użytkownika do Dealera o dostępność samochodów według wybranych przez Użytkownika kryteriów,

  8. Opłata – opłata % pobierana przez Administratora od Dealera, po dokonaniu przez Użytkownika zakupu wybranego modelu samochodu w wyniku skojarzenia przez Serwis Raycar.pl

  9. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zrealizowanie transakcji.

 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:


 1. Tworzenia oraz zamieszczania Zapytań Ofertowych przez Użytkownika,

 2. udzielania przez Dealera odpowiedzi na zamieszczone Zapytanie Ofertowe Użytkownika poprzez przedstawianie mu Oferty,

 3. kojarzeniu Użytkownika z Dealerem

 4. kontaktu oraz nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Dealerem,

 5. prowadzenia Newslettera,

Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu Raycar.pl znajdującego się na stronie www.raycar.pl.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Raycar.pl na stronie internetowej www.raycar.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do korzystania z Serwisu Raycar.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Użytkownik i Dealer mają prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, jeżeli dokumenty te będą zawierały odpowiednie postanowienia w tym przedmiocie. Dodatkowo do Dealera zastosowanie będą miały także przepisy znajdujące się w OWU i Umowie.

 3. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).

 4. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisie Raycar.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 5. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki" etc.).

 6. Użytkownik i Dealer może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: vitalii.borowski@raycar.pl wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Raycar.pl www.raycar.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne Usługi polegające na:

  1. kierowania Zapytań Ofertowych do Dealera za pomocą wybranych przez Użytkownika kryteriów dotyczących danych modeli samochodowych,

  2. otrzymywania Ofert od Dealerów.

 3. Rozpoczęcie świadczenia usług Użytkownikowi następuje z chwilą prawidłowego utworzenia i ustalenia wszystkich potrzeb, wymagań.

 4. Administrator świadczy na rzecz Dealera bezpłatne Usługi polegające na:

  1. otrzymywania Zapytań Ofertowych Użytkowników na wybrane modele samochodów według wskazanych przez nich kryteriów,

  2. przesyłanie Ofert Użytkownikom.

§ 4. REKLAMACJA.

 1. Użytkownik oraz Dealer mogą złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w § 1 pkt. 4 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik lub Dealer powinien dokonać po ich stwierdzeniu.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: vitalii.borowski@raycar.pl

 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika lub Dealera, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 7. Termin odpowiedzi Administratora na reklamację Dealera wynosi 21 dni. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie nie oznacza uznania reklamacji.

 8. Powyższy zapis, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).Tym samym Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) powoływanej uprzednio ustawy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Użytkownik oraz Dealer, wypełniając Formularz, proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Użytkownik oraz Dealer mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora, bezpośrednio za pośrednictwem e-mail: vitalii.borowski@raycar.pl

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika oraz Dealera znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu Raycar.pl.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Raycar.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Raycar.pl bez pisemnej zgody Administratora, Dealera lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu Raycar.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Zarówno Użytkownik jak i Dealer są odpowiedzialni za dostarczone dane, treści oraz materiały, w związku z czym obowiązani są do dbania o bezpieczeństwo danych.

 2. Zarówno Użytkownik jak i Dealer pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na własną odpowiedzialność.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika lub Dealera nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez wskazane wyżej podmioty warunków niniejszego Regulaminu.

 4. Z uwagi na fakt, iż Administrator występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu pozwalającego kojarzyć między sobą Użytkownika z Dealerem oraz że Administrator nie uczestniczy w faktycznej realizacji Usług, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże Usług nie ponosi odpowiedzialności za realizację za to, że Użytkownik zrezygnował z zawarcia umowy z Dealerem oraz ewentualnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Dealera na rzecz Użytkownika.

 5. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby Ofert otrzymywanych przez danego Użytkownika, a także minimalnej liczby Zapytań Ofertowych przekazywanych Dealerowi, który może być nimi zainteresowany.

 6. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że Serwis Raycar.pl będzie wolny od błędów lub, że dostęp do niego będzie ciągły lub nieprzerywany.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika i Dealera w szczególności, za:

  1. wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika lub Dealera,

  2. jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez Dealera na skutek działań lub zaniechań Użytkownika,

  3. przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych,

  4. niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu Usług z powodu spraw niezależnych od Administratora.

 8. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi lub Dealerowi korzystanie z Serwisu Raycar.pl. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika lub Dealera w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępu do Serwisu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis Raycar.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu, w stosunku do Dealera poza niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy OWU oraz Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Dealerem.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.raycar.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 6. Przepisu powyższego nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2018 roku.


W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą

kontakt@raycar.pl
+48 536916204
Facebook