Regulamin
Regulamin serwisu raycar.pl 

§ 1 Postanowienia ogólne 


1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t. jedn. Dz. U. 2017.1219, który określa w szczególności prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Serwisu. 

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis. 

3. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny. Informacji tych nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych w autoryzowanych zakładach dealerskich lub autoryzowanych zakładach serwisowych Dealerów. 

4. Informacje zawarte w Serwisie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

5. Zakup wszelkich pojazdów bądź produktów finansowych będących przedmiotem Ogłoszeń może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży 

§ 2 Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do ziden- tyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez raycar.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu. 
Dealer – podmiot oferujący sprzedaż, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pojazdów określonej marki, posiadający stosowne uprawnienia i autoryzacje. 
Ogłoszenie – informacja umieszczona w Serwisie przez Dealera dotycząca posiadanych przez niego modeli samochodów, według wybranych przez Użytkownika kryteriów, oferty publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego raycar.pl 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Serwis – serwis prowadzony przez raycar.pl, w ramach którego Dealerzy wystawiają Ogłoszenia dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców. 
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). 
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 

10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy raycar.pl a Użytkownikiem z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. 

11. Usługi – usługi świadczone przez raycar.pl na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. 

12. raycar.pl - firma AMFIX z siedzibą we Wrocławiu 52-234, przy ul. Smardzowskiej 2/29, wpisaną posiadającą numer NIP 9452229378.

13. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

14. Użytkownik– osoba korzystająca z Serwisu. 

15. Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE posiadająca Konto w Serwisie. 

§ 3 Wymagania techniczne 

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, któ- rym posługuje się raycar.pl są następujące: 
1. połączenie z siecią Internet, 
2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera 
dokumentów HTML, 
3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej. 

2. raycar.pl zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym 
ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. 

3. raycar.pl zobowiązuje się względem Użytkownika do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług. 

4. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 4 Usługi świadczone za pomocą Serwisu

1. raycar.pl świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
2. Wszystkie Usługi świadczone przez raycar.pl za pośrednictwem serwisu są bezpłatne. 

3. Serwis umożliwia każdemu Użytkownikowi przeglądanie Ogłoszeń zawierających informacje dotyczące zakupu pojazdów oraz produktów finansowych oferowanych przez Dealera za pośrednictwem Serwisu, możliwości utworzenia Konta w Serwisie, kierowania zapytań ofertowych do Dealera za pomocą wybranych przez Użytkownika kryteriów dotyczących danych modeli samochodowych, otrzymywania ofert od Dealerów. 

4. Serwis nie obejmuje funkcjonalności zawierania umów sprzedaży pomiędzy Dealerami, a Użytkownikiem. Serwis pośredniczy jedynie w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Dealerem,a potencjalnym nabywcą przedmiotu Ogłoszenia. 

5. Serwis podzielony jest na następujące obszary funkcjonalne: 
1. Informacyjny, w ramach którego raycar.pl świadczy następujące usługi: 
a informacje o produktach, w tym wersje wyposażenia samochodów, cenniki, dane 
techniczne, opisy i cechy samochodów; 
b informacje o autoryzowanych punktach sprzedaży; 
c informacje o dostępnych produktach finansowych z oferty każdego Dealera; 
Serwis umożliwia również samodzielną obsługę przez raycar.pl, w ramach której raycar.pl świadczy następujące Usługi: 
a możliwość konfiguracji wybranego modelu pojazdu; 
b możliwość otrzymania elektronicznej wersji materiałów informacyjnych, w szczególności w zakresie dostępności produktów, modeli pojazdów, których Dealer jest autoryzowanym sprzedawcą; 
c bezpośredni kontakt z Dealerem. 
Celem umożliwienia nawiązania kontaktu z Dealerem Serwis generuje przy każdym Ogłoszeniu opcję: 

§ 5 Założenie Konta 
Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna. 
Rejestracja jest warunkiem założenia Konta oraz skorzystania z usług raycar.pl w szczególności nawiązania bezpośredniego kontaktu z Dealerem. 
Rejestracja następuje poprzez: 
1. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji dostępnego w Serwisie poprzez 
uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych; 
2. podania Danych osobowych w zakresie: imienia, numeru telefonu, adresu poczty 
elektronicznej, kodu pocztowego miejsca zamieszkania; 
3. zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych; 
4. przesłanie przez raycar.pl wiadomości z prośbą o aktywację Konta na podany 
w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika; 
5. aktywację Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez raycar.pl. 
Podczas procedury Rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi Użytkownikowi założenie Konta. 

4. Użytkownik może utracić możliwość posługiwania się loginem podanym w formularzu rejestracji jeżeli aktywacja Konta nie zostanie dokonana w terminie trzech dni od otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 
W wyniku pomyślnie zakończonej rejestracji, Użytkownik zakłada Konto i uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego. 
W celu odbycia jazdy próbnej lub otrzymania materiałów informacyjnych związanych z Ogłoszeniem Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na udostępnienie jego Danych Osobowych autoryzowanemu zakładowi dealerskiemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Użytkownika Zarejestrowanego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbycia jazdy testowej lub otrzymania materiałów informacyjnych. Dane Osobowe Użytkownika Zarejestrowanego, który wyrazi zgodę na ich udostępnienie, będą przetwarzane przez autoryzowanego Dealera właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Użytkownika Zarejestrowanego w celu odbycia przez niego jazdy próbnej lub przekazania materiałów informacyjnych zgodnie z jego zapytaniem skierowanym do Dealera. 


§ 6 Prawa i Obowiązki Stron 
raycar.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. 

1. raycar.pl zastrzega sobie prawo do: 
1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu, 
2. przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, 
3. przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, 
4. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu. 
Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich. 

§ 7 Odpowiedzialność 


raycar.pl występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu pozwalającego kojarzyć między sobą Użytkownika z Dealerem, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże usług, z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za ich realizację oraz ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Dealera na rzecz Użytkownika. 
raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, jak również za następstwa działań podjętych przez Dealera oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w ogłoszeniach przez Dealera. 
raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług. 

raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem. 
raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od raycar.pl 
raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich. 
raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych. 
raycar.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 


§ 8 Ochrona danych osobowych 


Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez raycar.pl jako administratora danych osobowych udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń Regulaminu. 
Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu. 
Wyrażenie przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez raycar.pl jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez raycar.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się 
w dokumencie Polityka prywatności Serwisu raycar.pl. 

§ 9 Prawa autorskie

Zawartość Serwisu chroniona jest prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, etc. przedstawiane w Serwisie stanowią własność raycar.pl lub osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego. 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne 

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. 
2. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika mogą być składane w formie elektronicznej na ad- res poczty elektronicznej raycar.pl w formie pisemnej na adres raycar.pl 
3. Reklamacje są rozpatrywane przez raycar.pl. 
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową)oraz przedmiot reklamacji. 
5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, raycar.pl niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie. 
6. raycar.pl dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia. 
7. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie ust. 5 powyżej, raycar.pl powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną. 
8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. raycar.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. raycar.pl poinformuje Użytkowników o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. 

3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie. 

4. W przypadku określonym w punkcie ust. 5 powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną raycar.pl. Zaniechanie poinformowania raycar.pl oznacza, że użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa. 

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.